RODO

RODO – Ogólna Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016.04.27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1) informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Zygmunta Augusta 11, kod pocztowy: 85-082, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063484, NIP 967-10-31-216, REGON 092429639, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, opłacony w całości, zwana dalej „Administratorem”.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

 1. w celu zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, obsługi reklamacji), w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Podstawa prawna i prawo sprzeciwu

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w w/w celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw, wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy firmy Zakład Mechaniczny SKRAW – MECH Sp. z o.o., o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. Spółka może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT, usług księgowych). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług.

 

5. Okres przechowywania danych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
      a. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
      b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
    c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w w/w celach na podstawie Państwa wniosku, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw, wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Niniejsza klauzula informacyjna nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszej ogólnej klauzuli informacyjnej lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@skraw-mech.com.pl

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z nami umowy.